A FÖLDRAJZ BSC KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATA

Utolsó módosítás dátuma : 2015. április 30.

A kötelező külső szakmai gyakorlat követelményei

Bevezetés
Általános tudnivalók a szakmai gyakorlattal kapcsolatban. Szakleírása.

A szakmai gyakorlat célja, hogy az elméleti képzés során elsajátított képességek és készségek megerősítésre kerüljenek. A hallgató minimum 6 héten át napi 8 órában a földrajz BSc szakhoz kötődő gyakorlati helyen végez szakmai munkát. Olyan geográfusok képzése a cél, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához

A szakmai gyakorlat célja, követelményei
A szakma gyakorlat általános céljai. Miért fontos a hallgató számára a szakmai gyakorlat?
Jogszabályi hivatkozások. A gyakorlat teljesítésének időszaka, periódusa, időtartama (óraszámok, „órásítás").

A gyakorlat célja: A hallgatók a mindennapi működésük közben ismerik meg azokat a szervezeteket és tevékenységeket, amelyek a térségmenedzsment során jelentős szerepet játszanak. A gyakorlat során a hallgatók az általuk választott intézmények belső struktúráját és munkarendjét megismerve képesek lesznek majdani munkavállalóként beilleszkedni és a szervezet munkáját előmozdítani. A gyakorlat időtartama 4+2 hét.
A tanóra típusa és száma: minimum 6 héten át, napi 8 óra
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév eleje

A gyakorlat helyszíne, jellemző munkaformák
Hol teljesíthető a gyakorlat? FEOR szám szerinti besorolás.
A gyakorlati képzőhellyel szembeni elvárások.
A szakmai gyakorlat saját cégnél is letölthető, amennyiben a hallgató a képzéssel megszerezhető végzettség szempontjából releváns munkakörben foglalkoztatott.

2.1. A külső gyakorlati helyszín lehet:
2 FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK
3 EGYÉB FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK
4 IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLKAPCSOLATI) FOGLALKOZÁSOK
5 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK
6 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK
7 IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK
01 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
02 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozása

2.2. A belső gyakorlati helyszín lehet:
21 Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
24 Oktatók, pedagógusok
34 Oktatási asszisztensek
37 Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
39 Egyéb ügyintézők
4 IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLKAPCSOLATI) FOGLALKOZÁSOK

A hallgató általános szakmai képzésével kapcsolatos információk
Tantárgyleírás, vagy FSZ-nél modulok leírása (általános rész, mit kell tudni a hallgatónak?).
Tájékoztató kivonat a szak tanegységlistájából.

Szakmai gyakorlatnak minősül az alapképzésben, külső gyakorlati helyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlati helyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység. Az eljárásban tereptanár az a hatályos jogszabályoknak megfelelő szakmai és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki a gyakorlati képzőhelyen szakmai iránymutatással segíti a hallgató munkáját. A tereptanár-koordinátor a szakmai gyakorlat támogatója az intézmény részéről (Földrajz Tanszék oktatója), aki tájékoztatja a hallgatókat a szakmai gyakorlattal kapcsolatos feladatokról, konzultációs lehetőséget biztosít a gyakorlat ideje alatt, és beszámolók, értékelések alapján minősíti a hallgató gyakorlati munkáját, aminek eredménye a szakmai gyakorlat osztályzatának meghatározása és a szakmai gyakorlati kredit odaítélése.
Karrier és Gyakorlati Hely Koordinációs Iroda (KGYHKI): a külső szakmai gyakorlati rendszer „adminisztrátora", a szakmai gyakorlattal kapcsolatos folyamatok szervezője, kapcsolattartó a hallgatók, illetve a tereptanár és a szakfelelős felé.
A szakmai gyakorlat tárgyát az egyes szakirányok tantárgyi követelményei (jelen dokumentum) között ismertetjük.
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét (min. 8 kredit), amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
A Földrajz Tanszék segítséget nyújt a lehetséges gyakorlati helyek kiválasztásában, de szükség esetén a hallgató számára megadjuk a lehetőséget, hogy saját részére szervezzen gyakorlati helyet, ami értelemszerűen csak az adott hallgatóé.
Levelező tagozatos hallgató szakmai gyakorlata – amennyiben megfelelőségét a szakfelelős elfogadja – munkahelyén is letölthető. A gyakorlat ilyen megvalósítását a hallgató kérelemben kezdeményezheti. A kérelemhez csatolni kell a munkaszerződést, a munkaköri leírást, és TB igazolást a foglalkoztatásról. Az elfogadásról a szakfelelős dönt.
A gyakorlatért kapható 8 kreditet abban az esetben érdemli ki a hallgató, ha (i) kitölti a gyakorlati idejét a választott helyszínen, s ennek tényét a fogadó intézmény igazolja, (ii) a hallgató elektronikus portfólióban összefoglalja a szakmai gyakorlat során végzett munkáját és ennek tapasztalatait, s azt Intézményünk e-porfólió rendszerében rögzíti.

A szakmai gyakorlat további eljárása a Szakmai gyakorlat lebonyolítása (2. csatolt dokumentum) című csatolt fájlban olvasható.
Az eljárásban az alábbi űrlapokat alkalmazzuk (3-8. csatolt dokumentum):
Együttműködési megállapodás
Befogadó nyilatkozat
Feladatterv
Munkanapló
Teljesítésigazolás
Szakmai beszámoló követelményei

A gyakorlat értékelésével kapcsolatos szempontok
A hallgató gyakorlatának értékelésével kapcsolatos tudnivalók, dokumentumok (munkaterv, munkanapló, hallgatói, tereptanári beszámoló), szempontok, stb. Szakspecifikus értékelési szempontok.

A hallgató a gyakorlat idejére feladattervet készít az MB22401 számú űrlap kitöltésével, erről konzultálhat a részére kijelölt tereptanárral és tereptanár-koordinátorral. Az egyeztetett feladattervet a hallgató feltölti a rendszer web-es felületére.
A feladatterv követelménye:
SZAKMAI GYAKORLAT I. (2 hetes szakmai gyakorlat esetében):
A GYAKORLATI MUNKA SZAKMAI CÉLJAI (800-1200 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazzon meg legalább négy szakmai célkitűzést, amelyet a munka során a megadott módszerekkel megvalósítani kívánt!
SZAKMAI GYAKORLAT II. (4 hetes szakmai gyakorlat esetében):
A GYAKORLATI MUNKA SZAKMAI CÉLJAI (1600-2400 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazzon meg legalább nyolc szakmai célkitűzést, amelyet a munka során a megadott módszerekkel megvalósítani kívánt!

A gyakorlat során a hallgató hetekre lebontott munkanaplót köteles vezetni, amelyben ki kell térni a feladatkiírás szerinti célok teljesítésére. A munkanaplót az MB22601 számú űrlap kitöltésével kell elkészíteni. A munkanapló tartalmazza a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek felsorolását a konkrét időpontok és időtartam megjelölésével.
A hallgató a gyakorlatról készített hitelesített munkanaplót leadja a KGYHKI-be, amit az iroda feltölt az elektronikus rendszerbe. A gyakorlat ideje alatt a tereptanár felügyelete és irányítása mellett dolgozik a hallgató, a munkakezdésre és befejezésre a cég munkarendjének előírásai a mértékadók.

A hallgató a külső gyakorlatról szakmai beszámolót készít előre meghatározott szempontrendszer alapján.

SZAKMAI GYAKORLAT I. (2 hetes szakmai gyakorlat esetében):

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYE: Név, település, cím,
A SZAKMAI GYAKORLAT IDŐPONTJA:
A TEREPTANÁR: Név, beosztás, elérhetőség
I. A SZAKMAI GYAKORLATI HELY BEMUTATÁSA (500-1000 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
II. A GYAKORLATI MUNKA SZAKMAI CÉLJAI (800-1200 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazzon meg legalább négy szakmai célkitűzést, amelyet a munka során a megadott módszerekkel megvalósítani kívánt!
III. A GYAKORLATI MUNKA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK (800-1200 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazza meg a gyakorlat során alkalmazott legalább négy munkamódszert, amelyekkel a szakmai tevékenysége eredményeit elérte!
IV. A GYAKORLATI MUNKA EREDMÉNYEI (1000-2000 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazzon meg legalább négy olyan eredményt, amelyeket a szakmai gyakorlat során ért el!
V. A SZAKMAI GYAKORLAT TAPASZTALATAI (1000-1500 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Összegző jelleggel fogalmazza meg, hogy a szakmai gyakorlat miben segítette a főiskolai tanulmányait!
A gyker rendszerében a szakmai beszámoló rovatába a jelen oldalon található információkat töltjük fel.
Az értékelés szempontjai:
Az I. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 5 pont
Az II. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 20 pont
Az III. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 20 pont
Az IV. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 30 pont
Az V. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 25 pont

SZAKMAI GYAKORLAT II. (4 hetes szakmai gyakorlat esetében):

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYE: Név, település, cím,
A SZAKMAI GYAKORLAT IDŐPONTJA:
A TEREPTANÁR: Név, beosztás, elérhetőség
I. A SZAKMAI GYAKORLATI HELY BEMUTATÁSA (500-1000 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
II. A GYAKORLATI MUNKA SZAKMAI CÉLJAI (1600-2400 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazzon meg legalább nyolc szakmai célkitűzést, amelyet a munka során a megadott módszerekkel megvalósítani kívánt!
III. A GYAKORLATI MUNKA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK (1600-2400 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazza meg a gyakorlat során alkalmazott legalább nyolc munkamódszert, amelyekkel a szakmai tevékenysége eredményeit elérte!
IV. A GYAKORLATI MUNKA EREDMÉNYEI (2000-4000 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Kérjük, hogy fogalmazzon meg legalább nyolc olyan eredményt, amelyeket a szakmai gyakorlat során ért el!
V. A SZAKMAI GYAKORLAT TAPASZTALATAI (1500-2500 KARAKTER SZÓKÖZÖKKEL)
Összegző jelleggel fogalmazza meg, hogy a szakmai gyakorlat miben segítette a főiskolai tanulmányait!
A gyker rendszerében a szakmai beszámoló rovatába a jelen oldalon található információkat töltjük fel.
Az értékelés szempontjai:
Az I. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 5 pont
Az II. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 20 pont
Az III. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 20 pont
Az IV. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 30 pont
Az V. feladat kidolgozásának szakmai színvonala: 25 pont

A hallgató pontozással értékeli a szakmai gyakorlati helyét. A beszámoló magyar nyelven készül, külföldi gyakorlat esetén készülhet angol vagy német nyelven. A beszámolót a hallgató elektronikusan feltölti a web-es felületre.
A tereptanár értékeli a hallgató teljesítményét, megadott szempontrendszer alapján, on-line űrlap segítségével.
A gyakorlati beszámolókat a tereptanár-koordinátorok értékelik, on-line űrlapon, előzetes hozzáférés és útmutató alapján. A tereptanár-koordinátorok olvasási joggal rendelkeznek a gyakorlati helyek értékelései és a tereptanári értékelések tekintetében.
A hallgatói teljesítmény összesített megítélésekor a tereptanár-koordinátor ezeket az információkat is figyelembe veszi. A szakmai gyakorlatra a hallgatók a szakmai beszámoló és a tereptanár által készített értékelés alapján éremjegyet és kreditet kapnak.
A beszámoló értékeléséről a rendszer automatikus értesítést küld a hallgatónak, aki ennek alapján még – amennyiben ezt írásban jelzi – élhet a javítás lehetőségével, megadott határidőn belül újra feltöltheti a javított beszámolót.
A tereptanár-koordinátor az értékelés után vagy hallgatói észrevétel esetén javított beszámoló értékelésének elvégzése után javaslatot tesz a szakfelelősnek az érdemjegyre és a kredit megítélhetőségre.
A szakmai gyakorlat minősítéséről és elfogadásáról a szakfelelős dönt, a hallgató eredményét a NEPTUN rendszerben rögzíti.

Eger, 2010. december 23.

szakfelelős


< Vissza